تبلیغات
دوستداران شهرسازی - طراحی و مناسب سازی مبلمان شهری
دوستداران شهرسازی
روزی خواهد آمد که شهرهایی زیبا و عاری از بدی داشته باشیم به همت من و تو.......
به سایت شهرسازی بچه های پیام نور بجنورد خوش آمدید ما رو از نظراتتون محروم نکنید...

طراحی و مناسب سازی مبلمان شهری:
 در زندگی شهری امروز به ندرت می توان كسی را یافت كه به طریقی با مبلمان شهری سر و كار نداشته باشد سرپناه ایستگاه اتوبوس، نیمكت پارك، آبخوری یا تابلوی اطلاع رسانی فرق نمی كند در هر حال با یك یا چند گروه از آنها ارتباط داری م . مبلمان شهری بخش زیادی از فعالیت در شهر را سامانمی دهد و باعث بالا رفتن كیفیت برخورداری شهروندان از محیط پیرامون و افزایش رف ا ه و لذت آنها در خیابان ، میدان، پارك و عرصه های دیگر شهری می شود.
 طراحی مبلمان شهری یك موضوع میان رشته ا ی است و فصل مشتركی از رشته ها وگرایش های مختلف است و دامنه گسترده محصولات در ا ین شاخه از طر احی نیازمند، طیف وسیع تخصص ها است . عمده ترین ویژگی مبلمان شهری كاربرد عام آن است و بیش از هر چیز دیگر با توده مردم ارتباط مستقیم دارد و بدین لحاظ موضوع طراحی، ساخت و نصب آنها به ویژه در مواردی خاص مانند طراحی برای معلولین، كودكان و سالخوردگان به مطالعات عمیق و دقیق نیاز پیدا می كند.
 مبلمان شهری، مجموعه ای از تجهیزات و تسهیلاتی است كه كیفیت و كارایی زندگی را درمحیط شهری ارتقا می بخشد و وظیفه هدایت ، كنترل ، امنیت ارتباط ، راحتی، اطلاع رسانی و تبلیغات، تزئین و تفریح در سطح شهر و خیابان را بر عهده دارد . 
خیابان به عنوان عرصه ای عمومی جهت فعالیت و حضور اجتماعی انسانها ، به رغم كاركردهای عملكرد گرایانه، می تواند فضایی جذاب برای گذران وقت ، گردش، خرید و دیگر مناسبات اجتماعی و فرهنگی باشد و طراحی مبلمان شهری در این مقیاس نیاز به بررسی رفتارهای اجتماعی و تثبیت الگوهای شهرنشینی دارد توازن میان بافت اجتماعی
 و فضای شهری و تجهیزات شهری، مستلزم توجه به مقیاس طراحی و حوزه كاربری مورد نظر ( محله ،منطقه و شه ر ) است و رعایت عواملی مانند تاثیرات اقلیمی و شرایط محیطی تاثیر گذ ار بر برنامه ریزی و طراحی، نوع و شدت نیاز كاربران ، كمیت و كیفیت خدمات ، مسیر طراحی تا نصب و نگهداری را مشخص می كنند.
بنابراین انتخاب و استقرار مناسب و سنجیده مبلمان در فضای شهری ، محیطی دلنشین و متعادل را پدید می آورد كه در غنای فرهنگی و اجتماعی محله و شهر تاثیر گذار است و به اتكای همین بافت اجتماعی تثبیت شده و ریشه دار می توان در مدت زمان كافی و با روش پویا خیابانهای محله و شهر را به گونه ای مجهز كرد كه بازتاب فرهنگ آن باشند.
 طراحی، ساخت و نصب مبلمان شهری كارآمد نیازمند توجه به نكات فنی ساخت و اجرا و دانش علمی طراحی است از دیدگاه طر احان انتخاب و طراحی مناسب تجهیزات و امكانات شهری حفظ هویت مكان و نمود بیشتر آن را ممكن می سازد و این برخورد به ویژه در احیای بافت تاریخی و سنتی شهرها بسیار موثر است .
 گزینشی حساس و محتاطانه در طراحی جزئیات و ارادئه راه حل هایی خ لا ق در طراحی به همراه را « مكان » جانمایی و نصب مناسب، نگهداری و نظافت مبلمان شهری حس تعلق و خاطره انگیزی در افزایش می دهد و آشفتگی بصری در سیمای شهری را سامان می بخشد .
طراحی مجموعه ای از عناصر شهری كه پاسخگو به طیف وسیعی از نیازها باشد باید بر اساس تخمین تعداد مصرف كنندگان و بررسی شخصیت ورفتار و شناخت جایگاه اجتماعی شان صورت پذیر د . چرا كه هماهنگ كردن اجزای مبلمان شهری همیشه ساده تر از هماهنگ كردن مردم و رفتارهای عمومی آنهاست .
به عنوان مثال كاربرد مناسب رنگ در طراحی مبلمان شهری یكی از راهكارهای مطلوب در مناسب سازی سیما و منظر شهر است و تاثیر بسزایی در ادارك محیط دارد به طوری كه میان 16 تا 35 سالگی رنگها در بهترین و دقیق ترین وضع خود درك می شو د . خردسالان و سالخوردگان مهارت كمتری در تفكیك و تشخیص رنگها دارند و برای سنین بالای 55 ، سرعت تفكیك رنگها روبه وخامت می گذارد.
چنانكه در جامعه مورد نظر
 طراح، حدود سنی استفاده ك نندگان در دست اس ت ، توجه به نحوه استفاده و م یزان برخورداری آنها از امكانات باید در نظر گرفته شون د . بر این اساس با توجه به تنوع افراد از لحاظ سنی و شخصیتی استفاده از رنگهای خاكستری و خنثی كه در هماهنگی با گسترده ای از رنگهاست و رنگهایی با رنگ مایه كم برای محیط های فعال مناسبند و می توان از رنگهای قوی تر به منظور تاكید و برانگیختن استفاده كرد.
انعطاف پذیری وا نطباق كیفیت های برتر در طراحی یك مجموعه هماهنگ با مواردی چون عملكرد، دوام، سازگاری با محیط و ش ا یستگیهای زیبایی شناسانه ، سبب خوانایی در محیط می شود ، به طوری كه ناظر معمولی می تواند ارتباط منطقی بین حوزه ها را درك كند و حضور مطلوب مبلمان ناخودآگاه درك می گردد و به گونه ای در ذهن نقش می بندد كه گویی همیشه به این محل و خیابان تعلق داشته است.

هماهنگ سازی در طراحی مبلمان شهری یكپارچه سازی مبلمان شهری از دیگر مواردی است كه می تواند در نظم وانسجام ساختار فیزیكی و اجتماعی محیط اثر گذار باشد وموجب هماهنگی بصری و احیای هویت منطقه ای و شهری شود.
ابداع خانواده ای قابل توسعه از مبلمان شهری كه اتصالات مشابه و پایه نگهدارنده مشترك داشته باشند، هدف سیستم های مبلمان یكپارچه است كه موجب هماهنگی در اجزای شهر، كاهش مصرف مواد، تقلیل هزینه های ساخت و كاهش ابعاد می شو د . علاوه بر این می توان از سیستم های چند منظوره با قابلیت تركیب ساختاری دو یا چند عنصر شهری به منظور افزایش كارایی و كاهش هزینه و حفظ هارمونی در ظاهر و پیوستگی در اجزا استفاده كرد.
از اصلی ترین عواملی كه می تواند نقش ب س زایی در طراحی بهینه مبلمان و ا لمانهای شهری و نحوه نصب و استقرار آ نها داشته باشد توجه به مساله تخریب گرای ی 11 به عنوان یك معضل اجتماعی است كه سبب آسیب پذبری تجهیزات عمومی شهر می شو د . طراحی مبلمان مقاوم در برابر تخریب گرایی مستلزم درك صحیح طراحی از شرایط جامعه مورد نظر و بررسی عوامل تاثیر گذار در بروز این معضل و ارائه راهكا ر های سودمن د در كاهش خسارات است. به طوری كه طراح می تواند جزئیات را به گونه ای كارا و زیبا طراحی كند كه امكان برخورداری آسان را برای مخاطبین فراهم كند تا توهم و مشكلی در استفاده ایجاد نشود و همراه با آفرینش محیطی انسانی ، احساس احترام را در افراد برانگیزد عناصر شهری مقاوم در برابر تخریبگرایی و علاوه بر این حس تعلق و تعهد اجتماعی را در برابر تملك فردی افزایش دهد .
ظهور وشیوع تخریب گرایی حوزه هایی از مناطق شهری كه در تحلیل روشناسای محیطی و قلمروهای ثانویه نامیده
 می شوند بیشتر است ، این مناطق كمتر نقش مركزی و انحصاری دارند و نظارتی را كه در فضای خصوصی « فضای قابل دفاع » و اماكن عمومی می بینیم در اینجا كمتر حاكم است . 
در بررسی اسكارنیومن از عدم ارتباط در د رست و تضادی كه ممكن است بر سر قلمروهای ثانویه رخ دهد می تواند، منجر به بی مسوولیتی در حفظ و نگهداری این مكانها و تجهیزات و اموال عمومی مربوط به آ نها شود . از اینرو نیومن
این فضاها را قلمرو های غیر قابل دفاع م ی نامد. اساساً تخریب گرایی به عنوان یك پدیده اجتماعی در مناطقی كه بافت جمعیتی ناهمگونی دارند و نظارت دقیقی بر ف ض اها و تجهیزات آنها وجود ندارد و یا اینكه با افزایش جمعی ت ، یا مهاجرت و دگرگونی در نظام ارز ش ی روبه رو هستند به وفور یافت می شود ناگفته پیداست كه هركس به طور ذاتی تمایل دارد به محیطی كه جذاب است و خوب حفظ می شود احترام بگذارد بنابراین طراحی مناسب، نصب و اجرا ی كارآمد و نگهداری و نظارت دقیق، فرصت كمتری را به تخریب گران جهت آسیب رسانی و تخریب بیشتر می دهد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 شهریور 1391
جمعه 20 مرداد 1396 ساعت 22 و 40 دقیقه و 30 ثانیه
Your method of describing all in this post is actually fastidious, every one be able to without
difficulty understand it, Thanks a lot.
سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 03 و 02 دقیقه و 31 ثانیه
Howdy! This post couldn't be written any better!
Reading through this post reminds me of my good old room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this
post to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 04 و 10 دقیقه و 26 ثانیه
This is really interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
Also, I've shared your site in my social networks!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 ساعت 20 و 19 دقیقه و 48 ثانیه
Greetings! Very useful advice in this particular post!
It's the little changes which will make the most significant changes.
Thanks for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


این وبلاگ وبلاگ درسی شهرسازی دانشگاه پیام نور بجنورد می باشد و در ان مطالبی مرتبط با این رشته و دانشگاه قرار می گیرد.

مدیر وبلاگ : pooya shaddel
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتون در مورد این وبلاگ چیه؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
کلیه حقوق این وبلاگ برای دوستداران شهرسازی محفوظ است